CNDIPT

12.08.2010 - Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, OIPOSDRU-CNDIPT publică o Notă de clarificări referitoare la modalitatea de depunere a Cererii de Rambursare (CR) și a Raportului Tehnico- Financiar (RTF). PDF 
Cererea de Rambursare (CR) se depune în 2 exemplare (formulare standard) originale, semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, auditorul financiar şi de către expertul contabil. Evidenta cheltuielilor şi Raportul auditorului se depun în două expemplare.
Documentele justificative - documente financiar - contabile trebuie depuse într-un exemplar în format hartie si în 2 exemplare identice pe suport electronic scanat (CD/DVD). Înainte de multiplicarea documentelor suport originale trebuie aplicată ştampila „Solicitat rambursare FSE – POSDRU ID proiect”. Certificarea copiilor documentelor justificative se face prin menţiunea „Conform cu originalul”, semnătura şi ştampila persoanei desemnate.
CR trebuie însoţită şi de o Scrisoare de înaintare, ştampilată şi semnată de Managerul de Proiect sau de reprezentantul legal, în care se va preciza inclusiv faptul că datele prezentate pe suport electronic sunt conforme cu cele din formatul hârtie.
Raportul Tehnico-Financiar (RTF) se depune în 2 exemplare originale, însoţite de documente suport (organizate în activități/subactivități), care sa ateste realizarea activităţilor implementate în perioada de raportare şi atingerea rezultatelor prognozate.
Documentele justificative pentru RTF se vor depune (exclusiv pe suport electronic, scanate pe CD/DVD), în 3 exemplare identice. Documentele suport trebuie asumate prin stampila şi semnatura Managerului de proiect şi/sau Reprezentantului legal al Beneficiarului.
Exitența documentelor justificative pentru RTF va fi verificată de reprezentanții CNDIPT-OIPOSDRU cu ocazia vizitelor de verificare tehnică și a verificărilor la fața locului.
Beneficiarul are obligativitatea de a respecta prevederile contractului de finanțare, precum și ale regulamentelor europene referitoare la arhivarea documentelor.