CNDIPT

Legislație POSDRU PDF 
POSDRU 2007 – 2013


1. Legislaţie europeană
1.1. Cadrul Legislativ Comunitar
Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1783/1999 EN RO
 • Regulamentul (CE) nr.1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1784/1999 EN RO
 • Regulamentul (CE) nr.1082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o Grupare Europeană de Cooperare Teritorială(GECT) EN RO
 • Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a  prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999 EN RO
 • Regulamentul  (CE) nr. 846/2009 din 1 septembrie 2009 pentru modificarea Regulamentului (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006 care stipulează  prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare EN
 • Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006 care stipulează  prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare  EN RO
 • Corrigendum la Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 care stabileşte regulile de implementare a Regulamentului (CE) Consiliului nr.1083/2006 de stabilire a  prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului (CE)  nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională EN
 • Regulamentul (CE) nr.1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1164/94 EN RO


1.2. Management Financiar

 • Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.1605/2002 din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene EN RO
 • Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.2342/2002 din 23 decembrie 2002 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările ulterioare EN RO
 • Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.1248/2006 din 7 august 2006 de  modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr.2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitarilor Europene EN RO
 • Regulamentul Comisiei (EC, Euratom) nr.1261/2005 din 20 iulie 2005 de amendare a Regulamentului Comisiei (CE, Euratom) nr.2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările ulterioare EN RO
 • Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1995/2006 din 13 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene EN RO
 • 3.2.3. Ajutor de Stat
 • Regulamentul Consiliului (CE) nr.994/98 din 7 mai 1998 privind aplicarea articolelor 92 şi 93 (în prezent 87 şi 88) ale Tratatului CE anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale EN RO
 • Regulamentul Comisiei (CE) nr.1998/2006 din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului CE privind ajutorul de minimis EN RO
 • Regulamentul Comisiei (CE) nr.800/2008 din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)EN RO
 • Comunicare a Comisiei Europene nr. 2009/C 83/01 – Cadru comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul actualei crize financiare şi economice EN RO
1.3 Nereguli
 • Tratatul CE Articolul 274 RO
 • Tratatul CE Articolul 280 RO
 • Convenţia UE din 26 iulie 1995 EN
 • Regulamentul Consiliului nr. 2988/95 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene RO
 • Regulamentul Consiliului nr. 2185/1996 privind verificările la faţa locului şi inspecţiile desfăşurate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale CE împotriva fraudei şi a altor neregul EN RO
 • Decizia Comisiei nr. 352/1999 (EC) din 28 aprilie privind înfiinţare a Oficiului European Antifraudă (OLAF) (JO 1999 L136) EN RO
 • Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1073/99 privind investigaţiile Oficiului European Antifraudă (OLAF) (JO 1999 L136) EN RO
 • Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (Euratom) nr. 1074/99 privind investigaţiile Oficiului European Antifraudă (OLAF) (JO 1999 L136) EN RO
2.Legislaţie naţională
2.1. Cadrul legislativ național

2.2. Management financiar

2.3. Ajutor de stat


2.4. Nereguli

Ordonanţa nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, modificată prin:

2.5 Achiziții publice


2.6 Informare publică

Ultima actualizare ( Marţi, 16 Septembrie 2014 16:24 )