CNDIPT

Fondul Social European PDF 
1.1.Cadrul general

Fondul Social European (FSE) este unul dintre fondurile structurale ale Uniunii Europene (UE), creat pentru a reduce diferenţele cu privire la standardele de viaţă şi prosperitate în regiunile şi statele membre şi, prin urmare, pentru a promova coeziunea economică şi socială. Finanţarea FSE este organizată în conformitate cu două obiective largi:
A) Obiectivul Convergenţă vizează toate regiunile UE cu un Produs Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor sub 75% din media Comunităţii. Ţările şi regiunile eligibile conform obiectivului Convergenţă vor primi peste 80% din finanţarea UE
B) Obiectivul Ocuparea forţei de muncă şi competitivitatea regională - acoperă toate regiunile UE care nu sunt eligibile conform obiectivului Convergenţă. Conform celor două obiective, FSE va oferi sprijin pentru cinci zone cheie de acţiune:

a)Creşterea adaptabilităţii muncitorilor şi întreprinderilor;
b)Îmbunătăţirea accesului la locurile de muncă şi creşterea participării pe piaţa muncii;
c)Întărirea incluziunii sociale prin combaterea discriminării şi facilitarea accesului la piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate;
d)Promovarea parteneriatului pentru reformă în domeniile ocupării forţei de muncă şi incluziunii;
e)Extinderea şi îmbunătăţirea investiţiilor în capitalul uman, în special prin îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi pregătire.

În regiunile mai puţin prospere aflate sub influenţa obiectivului Convergenţă, FSE va sprijini şi:

f)Eforturile consolidate de extindere şi de îmbunătăţire a investiţiilor în capitalul uman, în special prin îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi pregătire; g)Acţiunea menită să dezvolte capacităţile instituţionale şi eficienţa administraţiilor publice la nivel naţional, regional şi local.

1.2.FSE în România

Luând în considerare complexitatea problematicii economice şi sociale, FSE finanţează în România două programe operaţionale: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU) şi Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA).

POSDRU urmăreşte ca obiectiv general dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă a 1.650.000 de persoane. Finanţarea comunitară pentru îndeplinirea acestui obiectiv în perioada 2007 – 2013 este de 3.476.144.996 Euro (94,33% din alocarea financiară FSE aferentă României).

Obiectivul general al PODCA este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. Finanţarea comunitară aferentă PODCA este de 208.002.622 Euro (5,67% din alocarea financiară FSE aferentă României).
Ultima actualizare ( Vineri, 29 Iunie 2012 10:19 )